• loginpanel
  • Login

Junior Board

Junior School

STUDENT COUNCIL FOR THE YEAR 2019-2020

 

SCHOOL CAPTAINS

 

HEAD GIRL – Ayushi Singh (V D)                                     

HEAD BOY – Yash Vardhan Trivedi (V D)    

VICE HEAD GIRL - Sudiksha Singh (V B)               

VICE HEAD BOY – Aditya Kumar Yadav (V A) 

SPORTS CAPTAIN (GIRLS) – Manya Verma (V A)  

SPORTS CAPTAIN (BOYS) - Abhiraj Gagan Singh (V D)

SPORTS VICE CAPTAIN (GIRLS) - Snigdha Ruhil (V C)

SPORTS VICE CAPTAIN (BOYS) – Arnav Thapliyal (V B)

 

The Prefects are:

DISCIPLINE

 

Pratiyush Kumar (V A)         

Sehaj Sethi (V B)                

Raman Raj (V C)

Akshat Srivastava (V D)         

Arshiya Sharma (V E)

ACADEMIC

 

Anushka (V A)                 

Akshaj Sharma (V B)                

Shiv Agnihotri (V C)         

Bhavya Singh (V D)               

Atulya Thakur (V E)

CO-CURRICULAR   

 

   Arunima Bhatt (V A)           

   Manshi (V B)             

   Arjun Raghav (V C)

   Shaurya Sharma (V D)  

   Utkarsh Tripathi (V E)

 

LITERARY
 

Vidisha Yadav (V A)

Shreyas Sahoo (V B)

Priyanshi (V C)

Suhani Nagpal (V D)

Sameer Karn (V E)

 

ENVIRONMENT
 

Bhavya Kumar (V A)

Divya (V B)            

Darshit (V C)                

Ayaan Nanda (V D)        

Om Anand (V E)

 
"Laughter is the best medicine and it’s available even if you don’t have health insurance. ~ Robert Swiatek "